A jelentkezés feltételei

 ”A” kategóriás tanfolyamok

A jelentkezés alsó korhatárai:

 • “A”: 23.5 év

A jelentkezés feltételei:

 • Kötelező (legalább) 8 általános iskolai végzettségről szóló igazolás,
 • Az iskolával a vállalkozási megállapodás megkötése.

“B” katogóriás tanfolyam

Tanfolyamra csak a 16,5 életévet betöltött személy jelentkezhet, gyakorlati vizsgára viszont csak a 17 évét betöltött személy jelenthető, aki:

 • Legalább 8 általános iskolai végzettségről szóló igazolás
 • Az iskolával a Felnőttképzési és vállalkozási megállapodást megköti.
 • Tájékoztató: A Prost Autósiskolát a PROST-FORMULA Gépjárművezetőképző és Szolgáltató Kft működteti (cg:05-09-014670/21, adószám: 14070587-1-05), az iskolavezető Tóth Zsolt ( email: iroda@prostautosiskola.hu, tel: 0670/410-2590)Járművezető képzést- ?B?, ?A? kategóriában vállalunk.Tanfolyamainkra munkanapokon 10 és 16 óra között várjuk jelentkezésüket, a KFT. székhelyén :3530 Miskolc, Király utca 28. fsz/5. sz alatti címen és a 0646785502 vagy a 06302857105 telefonszámokon.Tájékoztatjuk, hogy az iskola által meghatározott ?A?  és ?B? kat. tandíj a következőket foglalja magában.Elméleti képzés:  ?A? és ?B? kategória
  1. KRESZ ? 16-óra
  2. Járművezetés elmélet – 8- óra
  3. Szerkezeti ismeretek -4-óra

  Gyakorlati képzés : ?B? kat:

  Alapóra:  9 óra

  Városi vezetés: 14 óra

  Országúti vezetés: 4 óra

  Éjszakai vezetés: 2 óra

  Összesen: 29 óra + 1 vizsgaóra ( 580 km teljesítése )

  Gyakorlati képzés:?A?24 év felett.

  1.  Járműkezelési ismeretek elsajátítása: 10-óra
  2.  Forgalmi vezetés: 16-óra ( 390 km teljesítése )

  Összesen ?26-óra.

   

  Tanfolyamdíjaink:

  Kategória

  Elmélet

  Gyakorlat

  Összesen

  EÜ tanfolyam

  Vizsgadíjak

  Összes alapköltség

  Gyak.órák

  “B”

  45 000 Ft
  90 nap 60 óra

  129 000 Ft
  30-óra

  174 000 Ft

  9800 Ft

  Elmélet:4600.
  .
  Forgalom:11000.
  EÜ:8200.

   207.600.-

   

  4300 .-

   

  A tandíj befizetése minden esetben készpénzben, számla ellenében történik az Autósiskola irodájában. Lehetőség van a tandíj 3 részletben történő befizetésére is, melynek ütemezése a felnőttképzési megállapodásban kerül rögzítésre. A vizsgadíjakat a hallgató a B.A.Z. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségénél fizetheti be a 3527 Miskolc, József Attila u.20. sz alatt. Az elsősegély vizsgadíj befizetése a postán, csekken történik.

  Az elméleti képzés keretén belül van lehetősége minden hallgatónknak az elméleti vizsga előtt, az iskolában TESZT gyakorlásra. Az elméleti képzés a 3530 Miskolc, Király u.28. fsz/5 sz. alatti tanteremben történik. Az elméleti képzés tanórái 45 percesek és naponta 4 tanórát adunk le. Tájékoztatjuk, hogy a 24/2005 rendelet értelmében az elméleti tanfolyamon való részvétel kötelező. Távolmaradás esetén a hiányzást pótolni kell 10 % hiányzás felett pótfoglalkozás keretén belül, melynek díja 2000 Ft/ óra, vagy a hallgató elméleti vizsgára nem bocsátható. A gyakorlati képzést csak sikeres elméleti vizsga után kezdhetjük el.

  A gyakorlati képzés Miskolc város területén, és annak vonzáskörzetében valósul meg. Amennyiben a hallgató és oktatója úgy gondolja, a hallgatónak lehetősége van az alapórák után pótórák vételére, melynek díját a táblázat tartalmazza, annak ellenértéke mindenkor az iskolában személyesen kerül megfizetésre az óra igénybevétele előtt.

  Beiskolázási feltételek

  A tanfolyamra jelentkezés alsó korhatára:

  “A”: 23.5 év              ?B? 16.5 év

  - kötelező a 8. általános iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatása

  - Az iskolával a felnőttképzési szerződés megkötése

   

  Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jelentkezéshez szükséges nyomtatványokat az iskola bocsátja hallgatói rendelkezésére az elméleti képzés befizetésével egyidejűleg. Természetesen az orvosi alkalmassági igazolást a jelentkező hallgatóinknak kell az iskola rendelkezésére bocsátani.

  A mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól – kérésére – az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.

 • Nem magyar állampolgárokat érintően különös tekintettel kell lenni a tartózkodási engedélyre vonatkozó előírásokra. Különös tekintettel kell lenni továbbá az alapfokú iskolai végzettség igazolásának módjára. Az írásos tájékoztatót a képző szerv készíti el és végzi a szükséges módosításokat, aktualizálásokat. Az írásos tájékoztató egy példányát a képző szerv a tanfolyamra történő jelentkezéssel egyidejűleg a jelentkezőnek átadja, és a tanfolyamra jelentkezők kellő tájékoztatása érdekében az ügyfélfogadásra szolgáló helyiségben jól látható helyen ki is függeszti, valamint az írásos tájékoztatóban megjelölt honlapján közzéteszi és folyamatosan aktualizálja. A képző szervet népszerűsítő felhívásokban közzétett adatoktól az írásos tájékoztató adataiban eltérés nem mutatkozhat.
 • A képző szerv összeállítja a tanuló részére a vállalkozási feltételeit.
 • A sikeres közlekedési alapismeretek vizsga – a 11. § (1) bekezdésének c) pontja tekintetében – két évig érvényes.Ha a vizsgázó az (1) bekezdésben meghatározott időtartam alatt az adott kategóriához, alkategóriához, kombinált kategóriához tartozó vizsgákat sikeresen nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti. Újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.A rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálathoz  a megszerezni kívánt kategória gépjármű vezetési gyakorlatból tett öt sikertelen vizsga számításánál a megelőző két éven belül, azonos kategóriában tett forgalmi vizsgákat kell figyelembe venni. Amennyiben a vizsgázó valamely kategóriában, alkategóriában, kombinált kategóriában tett öt sikertelen forgalmi vizsgát követően a rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálaton ?járművezetésre pszichológiailag alkalmas? minősítést szerzett, a továbbiakban közúti járművezetői vizsgához kapcsolódóan rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálatra nem kötelezhető.A vizsgaigazoláson szöveges bejegyzés alkalmazásával kell feltüntetni azt a körülményt, ha a vizsgázó bármely járművezetési vizsgát (járműkezelési, rutin vagy forgalom)tengelykapcsoló-pedál (A, Akorl, A1, A2, AM kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar) nélküli járművön,automata sebességváltóval rendelkező járművön (amelyben nincsen tengelykapcsoló-pedál, vagy A, A korl, A1, A2, AM kategória esetében kézzel működtetett tengelykapcsoló-kar)tette le.A vizsgák helyét és időpontját a közlekedési hatóság jelöli ki.
 • A magyar nyelvet nem beszélő külföldi állampolgárságú személy vizsgára jelentkezésekor nyilatkoztatni kell a jelentkezőt arról, hogy milyen nyelven kíván vizsgázni, és ezt a jelentkezési lapon is fel kell tüntetni.A vizsgát bizottság folytatja le. Egy bizottság két fő vizsgabiztosból áll.A vizsgajegyzőkönyv egy példányát a vizsga kiírt időpontja előtt legalább 10 perccel korábban ki kell függeszteni a vizsgaterem ajtajára. A vizsgabiztos a vizsgázókat tájékoztatja a vizsga menetéről. Ezt követően a vizsgajegyzőkönyv sorrendjének megfelelően egyszerre legfeljebb fele annyi vizsgázót lehet a vizsgaterembe beszólítani, mint amennyi főre az elméleti vizsgaterem alkalmasságát megállapították.A vizsga a vizsgázók személyazonosságának megállapítását követően kezdhető meg.A magyar nyelvet nem beszélő vizsgázók szóbeli vizsgája az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Irodától kirendelt tolmács közreműködésével történik. Amennyiben az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a szükséges nyelvben jártas más alkalmas személyt kell kirendelni.Az adott kategóriás vezetői engedély megszerzésére irányuló összes vizsgakövetelmény teljesítéséről az utolsó vizsgát követően a közlekedési hatóság vizsgaigazolást állít ki, melynek feltétele, hogy a vizsgázó az iskolai végzettségét igazoló dokumentumot bemutatja, az elsősegély-nyújtási ismeretekből sikeres vizsgát tett, és ezt igazolja.Vizsgaigazolás kiadása: 3527 Miskolc, József Attila u.20. 1. emelet
  • Hétfő:         08:00-12:30
  • Szerda:       08:00-16:00
  • Csütörtök:   08:00-12:30

  A vizsgatárgyra vonatkozó vizsgakötelezettség teljesítése alól felmentést – kérelemre – megfelelő képesítés, végzettség esetén a közlekedési hatóság ad.

  Aki a vizsgán valamely vizsgatárgyból nem felelt meg, legkorábban három munkanap eltelte után tehet újabb vizsgát.

  A közúti járművezetők vizsgáztatását a közlekedési hatóság végzi. A vizsgát a közlekedési hatóság szervezi. A vizsgára bejelentett tanuló (a továbbiakban: vizsgázó) vizsgáztatásában  a közlekedési hatóság vizsgabiztosi névjegyzékében szereplő vizsgabiztosa működik közre.

   

  Az elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki

  a tanfolyam elméleti részét a tanulók számára a képző szerv által  elkészített vállalkozási feltételekben meghatározott óraszámok szerinti tanórákon részt vesz , annak kevesebb vagy 10 % ról hiányozhat, vagy, ha többet hiányzott, azt pótfoglalkozás keretén belül igazoltan pótolta.. Az elméleti tanfolyamot  elvégezte és az első vizsgajelentésig az adott tanfolyam megkezdésétől számított kevesebb, mint kilenc hónap telt el. A vizsgára jelentkezés feltételeként előírt képzési rész teljesítését a képző szerv igazolja.

  megfelel az egészségügyi és pályaalkalmassági, valamint – írásbeli nyilatkozata alapján – a  közlekedésbiztonsági feltételeknek

  A tanuló a tanfolyam kezdetétől ( az első előadás dátumától ) számított 9 hónapon belül jelenthető le elméleti vizsgára, valamint ugyanezen időponttól számított 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tennie. Amennyiben ez nem történik meg, úgy csak a tanfolyam megismétlése után jelenthető újabb elméleti vizsgára.

  A gyakorlati vizsgára bocsátás feltételei:

  A gyakorlati vizsgára bocsátás esetében a kötelezően teljesítendő óraszámok mellett az egyes vizsgakategóriák esetében (?B? kategória esetén 580 km, A kategória esetén 390 km) kötelező menettávolságokat is teljesíteni kell

  Hallgató jogai:

  -          a befizetett tandíjért szakszerű képzést elvárni

  -          a befizetett tandíjakról számlát kérni

  -          járműtípust, oktatót választani

  -          panasz vagy egyéb probléma esetén az iskolavezetőhöz fordulni

  -          elintézetlen problémája esetén a felügyeleti szervhez fordulni

  -          jogában áll szerződést bontani, más képzőszervhez átigazolni, ebben az esetben az iskolához bejelentett igénytől számított 3 munkanapon belül az iskola a képzési igazolást a hallgató részére kiadja 2 példányban, plusz egy példány az iskolában marad. A felnőttképzési szerződés alapján tanuló köteles az iskolával elszámolni, az esetleges kedvezményeket visszafizetni, valamint 10 000 Ft adminisztrációs költséget megtéríteni. A kedvezmény mértéke tanulóként eltérő lehet, ennek összegét a felnőttképzési szerződés tartalmazza.

   

  Hallgató kötelességei:

  -          a jelentkezési lapon feltüntetett adatok hiteles igazolása

  -          az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon pontosan megjelenni

  -          gyakorlati óránál az esetlegesen közbejött problémát, esetleg a hiányzást az oktatójával legalább 12 munkaórával a képzést megelőzően közölni

  -          ennek elmulasztása esetén az óradíjat és az órát pótóraként köteles levezetni és ennek díját az iskolának megtéríteni

  -          a szolgáltatásért járó tandíjat a megállapodás szerinti ütemezésben megtéríteni

  -          az elméleti és gyakorlati képzésekre megfelelő ruházatban és arra alkalmas állapotban megjelenni

  -          a gyakorlati képzésekre személyi igazolványát magánál tartani

   

  Az iskola kötelességei:

  -          tanfolyamra történő felvétel előtt a tanulóval írásbeli megállapodást kötni

  -          a vállalt szolgáltatást az elvárható legmagasabb színvonalon végrehajtani

  -          biztosítani az elméleti képzéshez szükséges megfelelően szellőztethető és fűthető, világos tantermet

  -          a gyakorlati képzéshez megfelelően képzett szakoktatót és a hallgatónak is megfelelő járművet biztosítani

  -          a hallgató adatait bizalmasan kezelni, biztosítani idegenek hozzáférhetetlenségét

   

  Az iskola jogai:

  -          a szolgáltatásért járó díjakat beszedni, hátralék esetén, azokat behajtani

  -          a képzést a hátralék kiegyenlítéséig felfüggeszteni

  -          a képzést önszántából szüneteltető hallgatóval szemben az időközben történt árváltozási díjkülönbözetet érvényesíteni

  -          a külső körülmények hatására történő árváltozást érvényesíteni

   

  Választható gépjárművek: Suzuki Swift, Volkswagen Caddy, Ford Fiesta, Ford Fusion, Opel Astra combi

   

  Engedélyező hatóság: A közúti  járművezetők  és a  közúti  közlekedési szakemberek  képzésével, továbbképzésével,  utánképzésével és vizsgáztatásával kapcsolatos feladatokat a Nemzeti Közlekedési Hatóságon belül a  Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal Képzési és Vizsgáztatási Főosztálya látja el, országos illetékességgel. Cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 38.​  Postacím:​ 1389 Budapest 62, Pf. 102     Telefon: 06-1/814-1818  Fax: 1/814-1815      E-mail: kepzesivizsgaztatasifoo.smf@nkh.gov.hu               

   

  Felügyeleti szervek:  B.A.Z. megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége 

 •  3527  Miskolc, József A.út. 20.  Tel:. 46/500-020                                                                                                                                                B.A.Z. megyei       Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége 
 • 3525 Miskolc, Városház-tér 1. Tel:. 412-701                                                                                                                                                          Miskolc Önkormányzat Jegyzője  
 •    3525 Miskolc, Városház-tér 1. Tel:. 46/347-867  .  Eredményes felkészülést kívánva:                                                               Tisztelettel:Szarvasné Kazareczky Melinda                                                                                                   Ügyvezető